Przetargi Przetargi i zamówienia publiczne

 

Dostawa i montaż przyrządów rejestrujących przepływy wody oraz zainstalowanie modułów radiowych wraz z oprogramowaniem

data zamieszczenia: 14.03.2019 r.


Zapytanie ofertowe
 

 

Wdrożenie e-usług dla ludności

data zamieszczenia: 17.01.2019 r.


Zapytanie ofertowe
 

 

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan wraz z wyposażeniem
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 618451-N-2018
data zamieszczenia: 18.09.2018 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DIiOK-328/2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Wobec drobnych zmian, które wystąpiły we wzorze umowy oraz załączniku nr 1.
Zaszła konieczność wymiany w/w dokumentów.

 

 

Dostawa paliwa płynnego-oleju napędowego
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: DIiOK-114/2018
data zamieszczenia: 18.04.2018  

 

Dostawa paliwa płynnego-oleju napędowego
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-67/2017
data zamieszczenia: 07.03.2017 

 

 

,,Zakup nowego fabrycznie samochodu dostawczego’’
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TIU-501/2016
data zamieszczenia: 21.10.2016 


 

 

,,Zakup nowego fabrycznie samochodu dostawczego’’
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 159319-2016
data zamieszczenia: 27.07.2016 


 

 

 

Dostawa paliwa płynnego-oleju napędowego
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 359754-2015
data zamieszczenia: 31.12.2015 

 

 

Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan wraz z wyposażeniem
dla Lubskich Wodociągow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubsku
numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 340818-2015
data zamieszczenia: 14.12.2015 r.
numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TiU-1000/2015

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

komunikatu w sprawie przetargu nieograniczonego nr TiU-1000/2015.
Zgodnie z treścią zawartą w SIWZ § 18 pkt.18.1

18.1.Cena ofertowa winna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla realizowania przedmiotu zamówienia  (VAT, marżę, transport, montaż i oddanie do eksploatacji zbiorników oraz ich dzierżawę).Cenę ofertową gazu PROPAN TECHNICZNY należy ustalić w oparciu o średnią arytmetyczną z wartości: Propan Min oraz Propan Max publikowanych w portalu www.e-petrol.pl w pozycji: Propan hurt na granicy wschodniej RP z tygodnia poprzedzającego tydzień dostawy oraz podanie stałej niezmiennej przez cały czas trwania realizacji umowy marży dostawcy, której wysokość podaje w formularzu ofertowym. Jako dzień dostawy należy przyjąć datę 14.12.2015r.

W załączniku nr 1 jest:

 

3. Średnia cena za 1 litr gazu płynnego propan techniczny – wg notowania na dzień 14.01.2016r.-  oczywiście powinno być jak w SIWZ pkt.18.1.  tj.14.12.2015r.

w cenniku www. e-petrol.pl …....................... zł netto.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
Więcej artykułów…