OGŁOSZENIE

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z rozpoczęciem prac modernizacyjnych związanych z wymianą sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej mogą występować lokalne wahania ciśnienia wody w sieci w ul. Walki Młodych, Robotnicza, Łabędzia, Słowackiego, Kielecka, Witosa, Żurawia oraz w ulicach przyległych. Problem ten występuje szczególnie w najwyższych punktach terenowych. Ciśnienie wody w sieci jest przez ZWiK monitorowane. Za zaistniałe utrudnienia, które mogą potrwać do 7 kwietnia br. przepraszamy. Sprawę ciśnienia wody wypływającej z punktów czerpalnych w mieszkaniu reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz.690) § 114. 1. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów).

 

Za utrudnienia przepraszamy

ZARZĄD   LW i K  SP. Z O.O.