OGŁOSZENIE

 

Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., działając na podstawie ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 139 z późn. zm.), zgodnie z art. 24 ust.8 , podaje się do wiadomości, że z dniem 01-01-2017r. wchodzą w życie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Lubsko od 01-01-2017r. do 31-12-2017r.


TARYFY

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Tabela 1. Wysokość cen za dostarczaną wodę 

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA

NETTO

BRUTTO

1

Grupa 1

gospodarstwa domowe

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

 

4,12

 

4,45

2

Grupa 2

inni odbiorcy

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

 

4,18

 

4,51

3

Grupa 3

przemysł spożywczy

 

Cena za 1m3 dostarczonej wody ( zł/m3)

 

4,15

 

4,48


Tabela 2. Wysokość cen za odprowadzane ścieki 

LP.

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA

NETTO

BRUTTO

1

wszyscy odbiorcy usług

Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków ( zł/m3)

10,66

11,51


ZARZĄD SPÓŁKI

 

 
Przypominamy Klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur. Pomieszczenia powinny mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi, a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia.
Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez nasze służby uszkodzeń urządzeń pomiarowych oraz instalacji wodociągowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosztów związanych z naprawą.
 
Rada Nadzorcza Lubskich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
z siedzibą 68-300 Lubsko, ul. Paderewskiego 20, KRS 0000371990,

Zaprasza biegłych rewidentów, w rozumieniu art.10 ust.1 Ustawy z dnia 13 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. z 2001r. nr 31 poz.359 z póź. zm.) uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania Spółki za rok obrotowy 2016, które ma polegać  na przedstawieniu pisemnej opinii biegłego rewidenta wraz z jego raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe, jasno i rzetelnie przedstawia sytuację majątkową i finansową , jak też wynik finansowy badanej spółki.

Warunki i oczekiwania biegłego rewidenta:

  1. Gotowości do obecności, w razie potrzeby na Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji.
  2. Gotowości do spotkań informacyjnych z Radą Nadzorczą w trakcie i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego.
  3. Przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzanych dla Zarządu Spółki. ( w formie tzw. listu intencyjnego) o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości Spółki.

Oferta powinna zawierać:

1. Informację o oferencie tj.:

a)      o formie prowadzenia działalności – aktualny odpis w właściwego rejestru,

b)      aktualny odpis z rejestru (biegłych rewidentów), do którego wpisany jest oferent,

c)      poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie oferenta jako uprawnionego

(na listę podmiotów uprawnionych) do badania sprawozdań finansowych,

d)      informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

e)      dokumenty przedstawiające doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych w branży,

w której działa Spółka,

2. Oświadczenie o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowymCeny za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o tym sprawozdaniu wraz z raportem  z jego badania. Podana cena winna być ceną ostateczną i uwzględniać wszystkie koszty ponoszone przez biegłego rewidenta związane z przeprowadzeniem badania sprawozdania.
3. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób  posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
4. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
5. Poświadczoną za zgodność – kserokopię ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Wymagane terminy :

  1. Składania ofert  do dnia 04.11.2016r. do godz. 15 00 . Oferty należy składać lub przesłać za potwierdzeniem odbioru na adres Spółki z dopiskiem  „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2016”, (za datę złożenia ofert uważa się datę wpływu  oferty do siedziby Spółki). Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów  prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę.
  2. Sprawozdanie finansowe wraz z dostarczeniem opinii i raportu z badania  do dnia 31.03.2017r.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, negocjacji warunków  umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego  bez podania przyczyny i bez jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

OGŁOSZENIE

 

Podaje się do wiadomości mieszkańcom

Lubska, Dłużka i Budziechowa,

że nastąpi

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

w dniu 12.10.2016 / środa / w godz. 100- 2400 /,a zakłócenia w dostawie wody

w dniu 13.10.2016 / czwartek /w związku z wykonywaniem prac konserwacyjnych i remontowych

urządzeń wodociągowych oraz płukaniem

i chlorowaniem sieci wodociągowej.Prosimy zainteresowanych o zaopatrzenie się

w wodę na wyżej określony czas.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy .

 

LWiK SP. Z O.O. ZARZĄD